ماڵه‌وه‌ > ئه رشيف > دۆزراوه‌كان 27-10

دۆزراوه‌كان 27-10

تشرینی یه‌كه‌م 27, 2011 لێدوانێک بنووسە Go to comments

2013-09-27 to Today

Search Views
زانيارى هة مة رة نك 94
زانيارى كشتى 90
برسيارى ئاينى 73
وتة ئافرةت 64
مالبةرى سانا 49
زانيارى هة مة رةنك 49
جيرؤكى كوردى 43
وتةى ناوداران 40
زانيارى كرينك 39
مالبه‌ری وته‌كانی زیان 37
سةركةوت رةسول 36
خؤشترين شعرى كوردى تايبه ت به جه زن 33
زانياري مانكى هةنكوينى 31
azmwn 31
دوعاى دواى نويز 31
زانيارى لةسةركيسةل 29
نوکته ستان 28
نوكته 27
دوعا قبول بون 26
http://www.azmwn.com 25
وتة كانى جارلى جابلين 25
كوده كانى visual basic 23
زانيارى 23
زانيارى جوت بون 21
وتەی بە نرخ 20
زؤرترين دارى زةيتون 18
مالبةرى زانيارى 16
زانياري 16
سايتى زانيارى كشتى 15
نوکتەی نوێ 15
قورئان به کوردی mp3 15
ميزووي سةرهةلداني مةلة كردن 14
زانيارى ده رباره ى هه نك 14
زانيارى غوسل كردن 14
بةرنامةى وةركيران 14
يانةى سات كورد 14
نوكته وبيكه نين 13
زانيارى نويى كومبيته ر 13
تةندروستى كشتى 13
دروست بوونى مندال 13
مالبه رى سانا 13
مارى زؤر زؤر كةورة 13
وتةى كانى جارلى جابلين 13
باسى سحرو جادوو 12
هونه رى خواردن دروست كردن 12
كاريكه رى ماموستا له سةر قوتابيان و خويندكاران 12
نوكتة ى كوردى 11
وتة ى نة ستة ق ناوداران 11
ية كة م رؤزى كج و كور 11
ناسنامةى بكوزة كان 11
بشوي ره سمى 10
خةندان 10
سايتى خيزان 10
برسيارو وه لام 10
واتاكاني زيان 10
زانكۆلاین 10
لةوزةتين 10
هاوسه رگیری 9
فيركردنى ئينكليزى 9
دابه زاندنى كيش 9
زانيارى كشتى كوردى 9
مالبةرى يانى 9
بةندو ئامؤزكارى 9
مالبه رى يانى 9
ژن و ميرد جيماع 9
شاجوانى كوردستان2014 8
سةتةلايت 8
بةرنامةى خاوين كردنةوةى كومبيوتر 8
رومانی به‌ختیار عه‌لی 8
نوكتةى هين 8
كۆده‌ كانی موبایل 8
سايتى سانا 8
برسيارو وةلامى ئاينى 8
دوعاى زةواج 8
لابردنى بةلة 8
نوکتەی ئه‌و مه‌لايه‌ به‌ سێكس دوعا ئه‌كات 7
ئاريشتكا 7
بةرنامةى موبايل سامسونج 7
به رنامه ى فؤ شؤب جؤنه 7
azmwn.com 7
جونيةيةتى جوت بوون 7
فيربونى زمانى ئينكليزى بة كوردى 7
داتای سه ته لایت 7
خوشةويستى لةنيوان زن وبياو 7
شعرى خوش بوموبايل 7
ناوى ئازةلان 7
سايتى نزا 7
مالبةري سانا 7
فێرکاری وانه‌کانی سه‌ره‌تایی 7
كتيبى ئاينى 6
كاريكةرى باوةر لة سةر مروف 6
وته جوانه كانی ژیان 6
سايتى كةنالة مشة فةرةكان 6
خوشترين مؤسيقا بؤ مؤبايل 6
nmrae pole 12 6
جونيةتى كانكردن بةفيديو 6
بۆ نه‌ ی ئاینی 6
ميزووي.هونةر 6
مالپةري ئايني 6
http://www.azmwn.com 2013 6
خه ندان 6
زانيارى زةواج 6
وتةى ئاموزكارى 6
خوشترين ساته كانى زىان 6
ئيسلام و ئافرةت 6
دابةزاندنى بةرنامةى سك ايبي 6
نزاو بارانه وه 6
azmwn.com 2013 6
ءه لبومى شيعرانى كورد كوران 6
برسيارووه لام شرعى 6
برسيارى زانستى 5
ده رباره ى جوكرافيا 5
قسة جوانةكانى عومةرى كورى خةتاب 5
مالبه ري ياني 5
نويزى استخارة 5
ئايستارهة ولير 5
رؤمان 5
جونيةتى كردنى نويزى جةزن 5
برسيارو ولامى شرعى 5
ﺭﻭﺩﺍﻭﻱ ﻛﺠﺎﻥ 5
قوناغي دروست بوني مندال 5
دابةزاندنى pdf 5
ديمه نه سه ره نج راكيشه كان 5
زانيارى هه مه ره نك 5
مالپه رى سانا 5
زانكؤلاين 5
ئين ئارتى 5
خه ونامه ی کوردی 5
فايه ر فوكس چییه 5
سايتى قورئانى بيروز 5
جونيةتى تلاق كة وتن 5
زانيارى تة ندروستى 5
زانکۆلاین 5
زانيارى ده رباره ى هه نگ 5
به سه رهاتى كجان 5
ته فسيرى قورئان 5
روداوه راسته قينه كان 5
دروستكردنى زه خره فه 4
به رنامه ى نوكيا c7 4
ده نك خستنه سه ر فيدو 4
به روه رده ىكورزدستان ءه ده ب وهونه ر 4
زينده زانى بولى 12 4
ئاويزة 4
ره نكى كه سك له خه ون دا ماناى جييه؟ 4
كان كردن 4
وتةكانى لوقمانى حكيم 4
شيخ رةزاىتالةبانى 4
كه نالى ئين ئارتى ب ء رنامه ى خوشترين دةنك 4
هونه ر جيه 4
وينة ى شارة كانى ايران 4
زانيارى ده رباره ى شه كره 4
نوكتةكانى ئةحؤل 4
زانياري لة سةر زةواج 4
جونيةتى زانينى كات و ساتى برادةر لة خةت 4
سكسى فيديؤي كه روزن 4
زانياري مندال بوون 4
دةستبةر كردن 4
جونيتى دابةزاندنى بةرنامة بو ئايفون 4
سودةكانى ئيسرا و معراج 4
جيروكي كان كردن 4
ليرة بةكوردي بنوسة 4
وينةي شعري ئةنفال 4
قاموسى كوردى فارسى 4
سايتة كورديةكان 4
جيرؤكي خؤشةويستي 4
خةونامةى كوردى 4
نوكتة 4
فيربونى زمانى ئينكليزى 4
بةندى ئنكليزى بةوينة 4
سونه ته كاني پيغه مبه ر 4
شيعرى موبايل جةزنى قوربان 4
barnamakany android 4
بةرنامى مؤبايل 4
خوشترین سایتی یاری دابه زاندن n9 4
جاره سه رى به له ى ده موجاو 4
ديوانى قانع 4
بؤفيركردنى زمانى عةرةبى 4
به رنامه ی ئه ندرۆید 4
نويترين نوكتة 4
دراماي دايكم 4
ئه حۆل 4
وینه‌ كانی به‌هجه‌ت یه‌ حیا 3
فير بوونى زمانى ئينكليزى 3
بابةتةكاني كيميا 3
كه لوه كان به كوردى 3
رومانى كوردى 3
دةست بةر 3
راديوى دةنكى ئةمريكا 3
ته رجومه ى ئينكليزى 3
دارشتن له سه رمافى هاورى 3
زيندةزانى 3
رابورت دةربارةى ترسى مندال 3
عاباى جوان 3
زانيارى دةربارى زيندةزانى 3
كتیبی زینده‌زانی 3
كؤفارى ئاويزة 3
نوكته كاني ئه حؤل 3
ماناى ناوى كجان 3
ته رم هندى سوتاندن 3
برسيارى وه رزش خاريجى 3
زانيارى جون غوسل كردن 3
نوكتةى كؤميدى كوردى زؤر خؤش 3
نوكته ی خۆش بيده ربى 3
فه لسه فه ى ميزوو 3
مال به ری سانا 3
ناوى ئاينى 3
داونلؤدكردنى كؤمبيوتةر 3
بابةت ئينكليزى 11 3
به خشي راسته وخوى كورد ماكس 3
mm.regayzanko.com 3
تة رةدودى سةتةلايت 3
دارشتني كشتي بزماني ئينكليزي 3
به سه رهاتى كج وكور 3
نامه ى دلدارى 3
ئاسانترين ريكا بوفيربونى زمان 3
تةلةفون كردن 3
ئاهه نكي شاجوانى كوردستان 3
سوده كاني فاير فوكس 3
barnamae kontrol bo galaxy 3 3
به روه رده ى كوردستان به شى هونه رى 3
جؤ نيةتى دانانى فةيسبؤك 3
فايه ر فوكس 3
روداوی سیکسی 3
%u0632%u0627%u0646%u064a%u0627%u0631%u0649 %u0643%u0634%u062a%u0649 3
مالبه رى مندال 3
جؤنيه تي جاودير 3
كتيبى رومان 3
زانيارى سكس 3
زانستی سه رده م pdf 3
جياوازي فايه ر فوكس و .ئیکس پلوه ر 3
سودي.روةكئ.هةنار 3
قاموس ئينكليزي 3
كوراني دابه زاندن 3
كتابى كوردى بولى يه كه م 3
باوةر ج بةختةوةري تة مروفي 3
ماناى سوره تى زلزله له خه ودا 3
مالبةري ئةزموون 3
به كره جؤ 3
ريكاكانى فيربوونى ئينكليزى 3
پیره میرد فيسبوك 3
سودى هةنار 3
وينه ى ئيسلامى 3
جونيه تى نويز كردن 3
دامةزراندنى ماموستا لةكةركوك كةية 3
كه ى ميزووي نوسين به يدابو له كوردستان 3
دابة زاندنى قورئان 3
سايتى كورانى كوردى كون 3
جونيةتي سيكس كردن 3
زانستى زميريارى 3
فيربوني زماني mp3 3
بةيجي بةشي ميزو 3
به ريوه به رايه تي كه شت و كوزار 3
خةونامةى ابن سيرين 3
دروست كردنى مؤدىل 3
دارشتن دايك 3
گالاگسی چییه 3
زانكوى سه لا حه دين 3
فيركارى زمانى عربى 3
دابه زاندني كؤراني 3
بةسةرهات 3
تةفسيرى ئاسان pdf 3
بيركاري كوردي 3
هةندي زانياري دةربارةى كارةبا بةكوردي 3
رابورت بابةتي 3
zanko line.com2013 3
بةشةكانى زانكو لاين 3
zombie plants ba zmane kurde 3
فه رمووده به كوردى به عره بى 3
وتةى جوان لةسةر دايك 3
رةسمى جوان كجان 3
%u062e%u064a%u0632%u0627%u0646 3
ژیانی ئیب ته‌یمیه‌ 3
هؤكارةكانى كورانى فيربون 3
دارشتن له سه ر زانست 3
زانىارى كشتى 3
بابةتى تةندروستى 3
جيروك شكسبير 3
ته فسيرى ئاسان ترىن رىكاى فة ىس بوك 3
زانيارى هةمةرةنك 3
دكتوري دان لةبةريتانيا 3
كتیبی نه‌خۆشی 3
ديوانى بيكةس 3
ئيعجازى قورئان 3
ناوي ماموستاياني دةرجوو 3
كورتة جيروك 3
http://www.azmwn.com 9 2013 3
مالبه ره كوردييه كان 3
كتيبى لة بارةى ميزوو هةولير 3
جه ند ووته يه كي بيشه وا( عومه ري كوري خه تاب) 3
خؤشترين بةسةرهاتي كوردي 3
كتیبی ئاینی 3
ئة نجامة كانى بولى 12 ى ئامادةيى 2013بؤ 2014 3
samsung galaxe ace خوشترين ئاتارى 3
مالبه ري روداو 3
جؤنيتى خواردن دروسكردن 3
بةندي بيشينان دةربارةي هاوري 3
خيانه تى هاوسه رى 3
ره ش كردنى فايروس له رون 3
بةسةرهاتي خوشةويستي 3
رابورت دة ربارةي زيندة وة رزاني 3
جونيةتي داكرتني فيدو 3
غـانـدی چــه نـد ڕۆژێــك پـێـش مــردنـی ئــه ڵـێـــت 3
http://www.qamuse kurdi arabe dawanlod 3
كتيبى ئامار 3
ميزووى ئامار 3
رابؤرتى وةرزشى 3
ماڵپه ڕی سانا 3
زياننامه ى جان سيفه ر 3
جيرؤكى كجان 3
وتةكانى بيرةميرد 3
جاره سه ري نخوشي شه كر ه 3
تةفسيرى قورئان به كوردى 3
كتيبى جه زنه بيروزه 3
مالبةري كوردي بو كالاكسي 3
ما لبه رى يانى 3
كورانى بةسةرئةنفالا 3
پیغه مبه ر محمد 3
جاكردني له جك 3
سايتى كجان 3
ته ندروستي كشتي 3
ميزوو كومبيوتةر 3
ناوى مندالان 3
سودى تؤ كورا برؤزا 3
كتيبى شكسبير 2
رابۆرت له‌ سه‌ر هه‌ولیر 2
دارشتن له سه ر به هار 2
%u0628%u0631%u0633%u064a%u0627%u0631%u0649 %u0634%u0631%u0639%u0649 2
anjami poli 12 2
مندال لة جةند مانكي ده دلي لئ ئه دات 2
%u0632%u0627%u0646%u06a9%u06c6%u0644%u0627%u06cc%u0646 2
جونيةتي بةكارهيناني زانكو لاين 2
یانەی گولی سور 2
رؤماني خؤشه ويستي 2
برسيار و وةلام 2
مارةبرين 2
دارشتن لةسةر زانست 2
بيركارى بولى 12 ى ويزةيى 2
وته ى نا ودار 2
به رنامه كانی كه نالی سه حه ر 2
بيركارى بولى 10 2
سايته كورديه كان دانلود فیلم دابزاندن 2
مالبةرى بةكرةجو 2
حه رام بونىنيركه له 2
رةقةم موبايل 2
مالبه رى فيربون 2
له شيعره كاني كؤران 2
كةفةر كلاكسى 2
بةرنامةى كيانةوةران 2
ميزوو كوردستان 2
كوشتنائيبراهيم‏ ‏تاتليسس 2
كريمى سبى كردنه وه ى بيست 2
زانيارى دةربارةى بيركارى 2
كردنة وةى باسوردى وايرليس 2
ختمي.قورآني.بيروز 2
سحرو جادوو 2
كوردستان بوست هه وال 2
نا مه ى دةنك 2
خةونامةى كوردى ابن سيرين 2
جيرؤكى بيغه مبه ران 2
ديزاينى ناو مال 2
كومبانياى سةيارة لة كوردستان 2
سايتي جيرؤك 2
ناوى شرعى منال 2
ماناى بيته كا ن 2
مة لبة رى كورد زىن 2
مالبةرى بة كرة جؤ 2
فيربوني سايزةر 2
رابؤرتى هه وال 2
وينةى سروشتى سليمانى 2
خةندان بةروةردة 2
زانيارى كومبيوتةر 2
كوفارى زانستى نوى 2
ميشكى مروف 2
رابورت له سه رهه ولير 2
خه ندان هه وال 2
مالبةرى تةندروستى 2
%u0648%u062a%u0647%u200c%u06cc %u062c%u0648%u0627%u0646 %u0628%u06c6 %u0644%u0647%u200c %u062f%u0627%u06cc%u0643 %u0628%u0648%u0648%u0646 2
ناوى كوردى 2
را پورت له سه ر فايه ر فوكس 2
ماناىsunriseبةكؤردى 2
جونيه تي قاموس دابه زاندن 2
فه رموده ي بيغه مبه ر روزي قيامت 2
جه نكى جيهانى دووه م 2
ووتارلةسةرقسمةت 2
رابورتى كوردى 2
قاموسى عةرةبى بؤكوردى 2
جیروکی سیکسی 2
وتةكانى زيان 2
superpacksis sis 2
به رنامه ی ئه ندرۆید موبايل 2
لايدلايةى دايك دارشتن 2
فةرموودة بيغةمبةر دابةزاندن 2
سايتي ماموستا هاورئ 2
زيانى هيتلةر 2
كورانى كوردى هه لبه ركى 2012 2
ريكاي زوو دابةزاندنى كيش 2
جوانترين شعرى خؤشةويستي 2
جونية تي رةفتار لةكةل خةلك 2
خة ونامة ى كوردى 2
وينةى ئيسلامى 2
دوعاى مندال بوون 2
نةخؤشي دةروونى 2
سودى زةيتون 2
ته قينه وه ى ئاس ولير 2
په له ي سه ر ده م و جاوي مندالي تازه بوو 2
سودةكانى نيسك 2
سه رهاتي كوردي 2
وينةي جوكرافي 2
بةيوةندي نيو ده وله تى له سه رده مى عة باسى و ئه مه ويدا 2
نة خوشية كان وتة ندروستى 2
مالبةرة كورديةكان 2
وینه کانی ته قینه وه ی هولیر 2
‏ ‏جيرؤكى‏ ‏سكسى‏ فه‏ يسبووك‏ 2
ﺟﻮﺍﻧﻜﺎﺭﻯ ﺋﺎﻓﺮﻩ ﺕ 2
سبي.كردنه.وه.ى.بيست.ده.موجاو 2
دة رة جةي قوتابياني زانكو 2
نمره کانی 12 ئاماده یی 2013 2
ميزوو كون 2
ريزمانى ئينكليزى 2
فورمات كردنى كومبيوته ر 2
زانستى له شى مروف زينده وران 2
ما لبة رى سانا 2
azmwn 2013 2
نوكتةي جةزن 2
شحرى جه زن 2
ووته ى جه زن بوكجان 2
كتاب بي دي اف بيركاري بولى شةشةمى زانستى 2
سایتی ئاینی 2
azmwn 12 2013 2
مالبه ري ئاويزه 2
جؤنيةتى بةردة كج 2
نوكته ى كوردى 2
شيعرى بيره ميرد 2
2
برسيارى فقهى 2
زه وى ناسى 2
ئينشاى كوردى لةسةر زانست و زانيارى 11 2
برسيار لةبارةي دةرونناسي 2
برسيار ئايني 2
خوش كردنى زةيتون 2
جوانكارى بست 2
خه ندان به روه رده 2
دابه‌زینی فۆتۆ شۆپ 7 2
جؤن فيري فت بؤل ده بي 2
بةرنامي ئارام 2
خويندنى بولى 10 2
جونيةتي كفتوكوكردن لةكةل كجان 2
جيروكي خوشكو برام 2
كتيبى ئابورى فه رهه نكى كوردى 2
ميزوو 2
تاقيكردنه وه ي خولي شوفيري 2
به رنا مه كالاكسي اس 4 2
خوشةويستي بيوةفا 2
وینه‌ى كومبیوته‌ر 2
سايتى كوردستان تي في 2
ته‌قینه‌وه‌كه‌ی هه‌ولێر ڤیدیۆ 2
زانيارى بيركارى 2
روداوةكان جيهان 2
فيركردنى ئينكليزى مندالان 2
فيربوني شه وي بوكوزاوا 2
جاك كردنى بلوتوث 2
سايتى بيوه زنه كان 2
كون كردني كج 2
روداو بيشةنكة 2
كليلي بةختةوةري 2
جيروكى راسته قينه 2
زيانى هونةرمةند كةزيزة عومةر 2
pdf زياني بيخه مبه ران 2
جؤن وينةى شاشه ى كؤمبيوته ره كه ت ئه كرى 2
رابورت فيزياء 2
ناوى كوردى كوران 2013 2
بابه ته ده رونيه كان 2
katakany bang 2
قرئانی پیرۆز 2
شعر زؤرزؤر جوا ن 2
مالبه رى ئاويزه 2
فه رهه نكي كوردي فارسى 2
بيركاري ماموستا 2
خؤشترين ناوى كج 2
زيانى غاندى 2
باشترين ريكا بؤ باك كردنةوةي كؤمبيوتةر 2
كةنالى ئاموزكارى ئيستا 2
كةشتوكوزار 2
زانكو داكرتني فورمي 2
كورانى شاعير 2
ره سم جومونك 2
خه ندا ن 2
نوسةرانى كورد 2
chonyate qwran 2
وايه رليسى ريبةر كويك 2
زانستى سه رده م pdf 2
زانيارى تة قينة وة كة ى هة ولير 2
دارشتن لة سةر خويندن جاوي مروف دةكاتةوة 2
ئاسانترين ريكابؤباك كردنةوةي كومبيوتةر 2
ئافره تی دووگیان 2
ىارى ئىكس بريس 2
دروست بوونى منال 2
سرودي ئايني بؤ بوك و زاوا

 

Advertisements
  1. هیچ‌ لێدوانێک نییە تا ئێستا
  1. No trackbacks yet.

كومێنتێك بنووسه‌

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: