ماڵه‌وه‌ > گه‌ رانه‌ كان > دۆزراوه‌كان 15.2

دۆزراوه‌كان 15.2

2014-01-16 to Today

Search Views
زانياري 241
زانيارى كشتى 122
ووتةى جوان بو دارشتن

111
زانيارى 102
كاره كانى عومه رى كورى خه تاب 95
نوكته ى تازه 93
زانستى بيركارى 77
مالبةرى سانا 59
نوكته‌ی نوی 58
نزاوبارانةوةي كةرانةو 54
زانياري ده رباره ي حججاجي كوري يوسف 49
noktay ahol 42
برنامج كالاكسي2 41
وتةى ناوداران 39
نوكته ى تا زه 39
به يجي كه وهه ري حه قيقه ت 38
زماره ى بيركارى 30
تةندروستى كشتى 30
سودةكاني ماست 29
نوكته 2012 29
نزاوبارانةوة 29
زانایی كانی بیركاری 27
جون بورجى خوت ده زانى 27
به شه كاني حه ديس 27
زانستىسانا 26
سايتى زانيارى بةسود 24
ئامؤزكارى بةسود 23
دوعاى زةواج 23
نامةي كوريك بو خوشه ويسته كه ي 22
زانىارى كشتى 22
جيروك و رومان 21
برسيارو وةلام ئاينى 21
كاره كانى عومه رى خه تاب 20
ته ندروستى جيهانى 19
سايتى خيزان 19
زانيارى جوت بون 17
خةونامةى ابن سينا 16
زانيارى دةربارةى بالندةكان 15
حوكمى نيوز نه كردن 15
ناوي باوكي بئغةمبةر محمد 15
برسيارى ئاينى 14
جوانترين ئاو وشاني دةربارةي ئافرةت وتراوة 14
زانيارى تةندروستى 14
به سه رهات 13
تاوانه كانى شيخ زانا 13
ته ندروستى 12
زياني حجاجي كوري يوسف 12
هونه رى مامه له كردن مندال 11
كتيبى زيانى شاعيران 11
موبايل/مالبةري كوردكليك 11
كتيبى به خته وه رى 11
برسیاری ئايني 10
زانيارى سه رنج راكيش 10
دوعاى بةخت 10
كوبى كردنى سةتةلايت 10
كتیبی هه‌زار شه‌و یه‌ك شه‌و 10
كتيب لةسةر زيانى هيتلةر 10
نوكتى ئة حؤل 10
زانيارى لةسةر رووةك 10
دةست بةر كردن 10
زةكات له ئايينى ئيسلام 9
رةوشتة بةرزةكاني بيغةمبةر محمد 9
بةرنامةى موبايل سامسونج 9
جوت بونى زن وبياو 9
بيسبونى زينكة 9
رةوتي ژیان 9
زه وى 9
سودةكانى بادةم 9
وسل دةركردن 9
زةكات له ئايني ئيسلام 9
رابورت ده رباره ي نه خوشي 8
دةربارةى میژووی کومپیوتةر 8
تةندروستى مندال 8
زيانى ئه بو به كر 8
له دايك بوونى منال 8
ما لبه رى سانا 7
وتةكانى شيكسبير دةربارةى ئافرةت 7
زا نيا رى ته ند ر و ستى 7
کتیب خا نه گشتی کوردستان‌ 7
زانيارى زانستى 7
زانياري كشتي 7
فه رهه نكا كوردي pdf 7
barnamay mobile 7
كاتى بانكدان له شارى سليمانى 7
حةبي مةنع 7
رابؤرت دةربارةى كيمياء 7
به سه رهاتى كجان 7
زانياريه كاني كشتي 7
زانستى كشتى 7
كوردسات روزيكى نوى 7
به يجى به ره و به هه شت 7
كان كردن 7
بابه تی ئاینی 7
سایته‌کوردییه‌کان‌ 7
سووده كانى هه له وزه 7
زياني جةرجل 6
برسيار و وةلام 6
مالبة رى بة كرة جو 6
ذياننامةى مةولةوى 6
ئاينى زه رده شت 6
جةند برنامةيةكي بةسود 6
زانياري ده رباره ي حجاجي كوري يوسف 6
بیركاری پۆلی شه‌شی بنه‌ره‌تی 6
زانياري ده رباره ي جواني 6
كتيبى ئازةل 6
نوكتةى نويى كوردى 6
جیروك و رومان 6
خواردني باش بو زنان 6
سوده كانى زه نجه فيل 6
زيانامة ى مةلاى جة زيرى 6
جيرؤكى مندالان 6
بابه تى ته ندروستى دةموجاو 6
نوكتةى سةفةرى 6
سودةكاني تور 6
دروستكردنى بةيان نامة 6
سيخورمة نوكتة 6
خواردني ڤيتامين د 6
هو نه رى ما مه له كردن مندال 6
رابورتى كيميا 6
زانيارى له باره ى كه وره ترين بيابان 6
فه رهه نك بؤ سامسونك 6
كتيب و رومان 6
دوعاى زه واج 5
مةلا ئةحمةدى نامى 5
ته فسيرى قورئان به كوردى 5
زيان نامةي بيغةمبةر 5
نوكته ى كوردى 5
که شف کردنی باسوردی وای فای 5
خوشترين نوكته ى كوردى 5
ويندؤس8 5
خةونامةى كوردى 5
جیروكی كجیك 5
خيراكردنى 5
رؤمان 5
زيانه كانى نه كردنى نويز 5
زانيارى دةربارةى منشاوى 5
خةون نامةى كوردى 5
بارجة رابؤرتيكي لةسةر بةروةردةى مندال 5
برسیاری شه رعی 5
نوكتةى ئةحول 5
زانيارى لةسةردوكيانبون 5
زيانى بيغه مبه ر محمد 5
کچ رازى کردن 5
زينكة زاني 5
حيجابى ئاية 5
وتاري ديني لةسةر زنو ميرد 5
زةمين لةرزة 5
مالبةري خيزان 5
سايتى زانيارى تةندروستي 5
جونيه تي دروست بوني خوشه ويستي 5
به رده ى كچ 5
ناوى تازه ى كج 5
سايتى زانيارى كشتى 5
خةونامةى كوردى ابن سيرين 5
ده رباره ی سێکس 5
خواردنى منال 5
وته كا نئ ئه نيشتاين 5
نو كتةى كوردى 5
نةشرةى ئينكليزى 5
دروستكردنى كه باب 5
خه ونامه ی کوردی 5
رابؤرتيكم دةوئ دةربارةي فةلسةفة 5
زيرةكى ميشك 5
جونيةتى فورمات تابليت 5
ديوانى هةزارموكريانى 5
ئافره تى دوو كيان 5
وشك بونى بيست 5
زياني شاعير بيره ميرد 5
هه‌وال گرینگ‌ 4
ئين ئارتى 4
كاريكةريةكانى دواى تةلاق 4
رابورتى ميزووى 4
زانيارى تةندروستى لةسةر مرؤف 4
رابورت فايروس 4
جونيةتى بشت جاو كردن 4
وته ى جوان له سه رهه نك 4
رومان و جيروك 4
ره وشه ن به درخان 4
زانيارى قورئان 4
بةهشت 4
بابه ته كانى هه مه ره نك 4
سايتى ئاويزه 4
يانةى كولى سور 4
دنكي زورخوش 4
نويز كردن 4
ئؤفيسى هه ولير 140مدينه 4
رابؤرت لةسةر درؤكردن 4
مالبةري سانا 4
مالبه ري سيخورمه 4
لةدايك بونى مندال 4
زانيارى دةربارةى باوةربوينت 4
ياساكانى حةج 4
ته ندروستى بيست 4
يارى موبايل 4
ئاينى بيرؤزى ئيسلام 4
رةوشتةكانى ئيسلام 4
جونيةتي نوسيني نامةي خوشةويستي 4
شیوازی کردنه‌وه‌ی ره‌مزی موبایل 4
زا نيا رى كشتى 4
شه بۆل 4
بيركاري ئاية دةزاني 4
تاوان ناسى 4
رابؤرت لةسةر هةلدانى رم 4
هه والى ته ندروستى 4
زانیاریگشتی سبی بوونی بیست 4
به رنا مه بؤدابه زاندنى هه موو شتيك 4
بة رنا مة ى كو مبيتة ر 4
درامای بوکی بچوک 4
دروستكردنى خواردنى خؤش 4
مندال نه بون 4
سكسى زن و ميرد 4
بيزانين لسه ر نه يزه ك 4
زياننامه ى حسن بصري 4
هينانه وه ى فيسبوك له موبايل سامسوتك كا لا كسى 4
زانينى كؤدى ته له فؤن 4
شيربةنجةى مةمك 4
دارشتن خؤشةويستى نيشتيمان 4
رابورتيك دةربارةى بةرنامةى فوتوشوب 4
ميزوو كومبيوتةر 4
جؤنيةتى بةرنامة كواستنةوةى بةرنامة بةفلاش 4
كتيبى زانستى سه رده م بيركارى 4
چۆنیه‌تی دروست كردنی رادیۆ 4
سونةتةكان 4
كه وره نه بونى زه كه رى بياو كه مى جنسى 4
زانياري مروف 4
مندال بوون به نه شته ركه رى 4
يانةى هةلاتنى كةورة 3
باريزكاى هةولير 3
چۆنیه‌تی دانانی فیس بوك 3
دارشتن له سه ر دايك و باوك به ئينكليزي 3
مالبه رى يانى 3
روداوي زنو ميرد 3
فيربونى شت نوسين له سه رره سم 3
ئةندرؤيد 3
رةنكةكان 3
جوكرافيا 3
زانيارى كشتي 3
يانةى كورد رابورتى جوكرافيا 3
كؤدى جؤكةر 3
كورانى فه له ك راست برو 3
نويزكردن 3
سايتى سانا 3
كتابى ته ندروستى 3
دابه زاندنى قران بيرؤز 3
نه خۆشیه <i>كانى</i> فایرۆس له مرۆف 3
بةرنامةكاني فةيسبؤك 3
به رنامى هاك 3
مةلبةري سانا 3
عومةرى كورى خطاب 3
نه خشه ي شا رو جكه ي كوري 3
رابورتم دةويت لةسةر كومبيتةر 3
كارتي ئةلكتروني 3
يارى بۆنۆكیا 3
رابورتى احيا 3
زانيارى زانست 3
سوده كانى هيلكه 3
جوت رةكةز 3
به سه رهاتي دلته زين 3
كورتة جيرؤك 3
هةسارةى خور 3
وتةى بةنرخ وجوان 3
يار مه تى له سه ر دارشتن كوردى هه ر ده وه نه ده بيت به دار 3
بةندي بيشينان دةربارةى روةك 3
جونيةتى زانينى باسؤردى واى فاى 3
كه‌ناله‌ كوردیه‌كان 3
كريمى لابردنى به له ى ده موجاو 3
pdf فه رهه نگی کوردی 3
كتيبى شيعرى يانةى دلان 3
رابورتى جوكرافيا 3
چۆنیه‌تی چاككردنه‌وه‌ی كێشه‌ی شین بوونی شاشه‌ 3
raport darbaray zhinga 3
جونيه تى به كارهينانى ده رمان بؤ زياد كردنى كيش 3
جونية هةلسوكةوت لةكةل مندالى يةك سال 3
جيروكي زورخوش 3
كتابى ميزوو 3
ناوى گوله باخ له چیه وه هاتوه 3
به ريوبه رايتى به روه رده ى سليمانى 3
زانياري ته ندروستى 3
زيكره كانى دواى نويز 3
raport lasar warzsh 3
فؤنتي كوردي سؤراني بؤ فيس بوك 3
خوكوشتن جيه له ئيسلام 3
جونيتى كردنه وه ى قوفلى كومبيتر 3
مالبةرةكورديةكان 3
رؤمان و بةسةرهات 3
ئاوهاتنه وه ى بياو 3
نه خؤشى 3
دةنكى اسلام 3
drust krdni sait 3
باسي قه له قي له ئيسلام 3
حةديس لة سةر زنو ميرد 3
وته ی ئاینی 3
زانيارى ته ندروستى 3
ئه ندرۆید 3
وتةى ئاينى 3
زيكرةكانى دواي نويز 3
كيانةوةر 3
زينده وه رزاني بولى 11 زانستى pdf 3
مافى مندال لة اسلامدا 3
خووشه ويستى وته بايي بيكه وه زيان 3
كتیبی ئایینی 3
سايته كاني خواردن 3
رابورت ميزوو 3
تحميل العاب اندرويدhd موبايل كﻻكسي كراند 3
بابه تى هه مه ره نگ 3
زنو ميردى ايسلامى بةختةوةر 3
سايتى قورئانى بيروز 3
كردنةوةى سايتى فةيسبوك 3
جونيةتى دروستكردنى خانوو كانى كوردى 3
سودى هةنكوين 3
قاموس بؤ مؤبايلى كا لاكسى 4 3
رابورت لةسةر دةمار 3
جونيةتي ناردني ئةدد لة facebook 3
كةنال كوردماكس 3
شيوازى دةرهينانى برنامة لةناو سى دى بؤ ناو كومبيوتةر 3
كردنه وه ى كه ناله مشفره كان 3
جيىروكى بغه مبه ر ئه يوب 3
مالپه ري سانا 3
فيربونى زمانى رمانى بؤ زمانى كوردى 3
جارةسةرى هةلاوسان 3
زيا نامه ى حسن بصری كوردى 3
كورتةىةك لةسةر حةسةنى بةسرى 3
مالبه‌ری سانا 3
فيديوى ئيسلام 3
كةنالة كانى ئةوروبا 3
بيركاري و زاناكان 3
زانياري دةلربارةي مةندةليف 3
نوكته 3
جيرؤكى سيكسي خوشك و برا 3
سه ره تاى سه رهه لدانى نوسينى كوردى 3
رابورت كةعبة 3
به رتوكي شعري كوردي 3
زانكو يا سة لاحةدين 3
وتةكانى فولتير 3
هوكاره كانى له بير جونه وه 3
رابؤرتى ئينكليزى 3
فیربونی توركی 3
عومةري كوري ختاب 3
ميزوو كةعبة 3
ته ره دودى كه ناله كورديه كان 3
كاته كانى بانك سليمانى بؤ n9 3
فةرموودةى بيغةمبةر اخلاص 3
به رهه مه کانی پیره مێرد 3
ئه شكه وتى شانه ده ر 3
دابه زاندنى به رنامه ى جاتى كوردى 3
ده ومى قوتابخانه 3
زانيارى سيكوشةى برمودة 3
هو كا ري مندال له با رجون 3
خةون بينين 3
جونيةتى فيربونى بةرنامةى نيرو 3
نوسينى سه رجل 3
كرنكى زميريارى 3
دوعاي جوت بون 3
بابةت بؤ رابؤرت 3
برسيارةكاني تاقيكردنةوةي وةزاري 2012 3
كورته باس له سه ر زيانى بيغه مبه ر 3
ميزوو موبايل 3
جوانترين مةمك 3
يانةي هةلاتني كةورة 3
خؤشةويستي نيوان بياو ئافرةت 3
قورئانی پیرۆز 2
سيتى كؤمبيتةر 2
نمونه ئايه تى له سه ر يه كسانى 2
باسكردني بةندي بيشينان 2
حه سودى بردن 2
قةلةوكردنى دةموجاو 2
barnamaemubael 2
زانيارى له سه ر هه ساره كان 2
ماناي وشه ي سه ر بشكه 2
كتيبي فيزيا 2
راپۆرتی كیمیاء 2
به ندى بىشنان 2
به سه رهه تي كوروكج 2
زانيارى خور 2
كتيبى رابورت 2
حةسةن بةسرى 2
مالپه‌ری سانا 2
وته كانى ئه لبيرت ئه نشتاين 2
قةشمةر خانة 2
زيانه كانى مؤبايل 2
بيكةى خيزان 2
زيانى شاعير بيره ميرد 2
ناوى محمد بة ئينكلزى 2
رابؤرتى تؤ ئازادى 2
azmwn.com 2
قسه و وته ي بخ نرخ 2
خويندنةوةى وشةى ئينكليزى 2
فیربونی زانی ئینگلیزی 2
ده رماني جوانكاري 2
بومةلةرزة جية? جؤن روودةدات؟ 2
خه ون بينين 2
خه متاكى شاعير 2
شاردنەوەی فرێند 2
هؤكارةكانى بيسبونى هةوا 2
قورئا ن خوين مه لا حا ته م 2
جارةسةرى بةلة 2
كتيبيك دةربارةى سيكسى 2
جياوازى نيوان فايل و فؤلدة ر 2
زيانى بيخةمبةر موحةمةد 2
چۆنێتی دروست کردنی ماڵپەڕ 2
جؤن شت داونلؤد دةكري 2
كةسايةتى مرؤفى سةركةوتو 2
كيشه ى زن وميرد 2
هةلئاوسان 2
مال به ری سانا 2
رابورتى كوردىpdf 2
وه رزشي له شجواني 2
رابورت دةربارةى شيربةنجةى مةمك 2
وينةي زةكةريا عبدللة هاوسةرةكةي 2
دارشتن كوردى عام 2
http://www.زانياري كشتى.com 2
فليمى كةنالي نيولاين 2
پيكه نين 2
زانيارى له سه ر بيركارى 2
بةسةرهات 2
حةسةنى بةصرى 2
ره سمى مه كه 2
darshtn 2
هؤكاري بيسبوني زينكة 2
دارشتنيك لةسةر حةسةني بةسرى 2
ره‌مزی سه‌نته‌ری apple 2
زانياري سه رسورهينه ر 2
جونيةتي دروست كردني برسيار بة انكليزي 2
زانياري دةربارةي که‌شتی ئاسمانی 2
جيروكى ئيمام بوخارى 2
ميزووي نةوت 2
وةرزى ئين ئارتى 2
رومان ل كوردستان 2
بيسبونى ئاو 2
دةشنيي بي كؤنترؤل 2
زةرةنكةرى جيهان 2
.زانيارى دةربارةى ميزوى زانست 2
ريكاكانى دروست بووني 2
زانيارى خؤشةويستى تةبايى 2
drwst krdni sait 2
زيان نامةى حةسة نى بةسرى 2
دابه زاندنی كیش 2
مالبةرى سانا بابة تي ئايني 2
كتيبىزانستى قوتابى بولى 9 2
جؤنيتی کردنی نويژ 2
+جيهازى لوت 2
drwst krdni kek 2
زانستى نوى 2
به رنامه ى ئاينى بو موبايل كالاكسي 2
سيخورمة كوردى 2
جؤره كاني نويز 2
ئيميل دروستكردن 2
رابورت كيميا 2
دارشتن به هار 2
زه واج نه كردن 2
كورتة جيروكى مندالان هـي خؤش 2
رابورتي زانستي 2
بيزانين كومبيوتةر 2
فيربونى سحر 2
رابورت كومبيوتةر لة سكانر 2
خوشترين نوكتة 2
بةدرخان ئيما 2
ئاسانترين ريكة بو دابةزاندنى كىش 2
فيربونى شكاندني بلوك له فه يسبوك 2
ڕاپۆرتی بیركاری 2
زه نجه فيل 2
كورتة جيرؤكى هاورئيةتى خراب بة فيديؤ 2
ژیان نامه‌ی ناودارانی كورد 2
جيرؤكى بةسةرهات 2
بةندةكانى بيرةميرد 2
وينةى ناو لةشى مروف 2
جؤرةكانىهةسارة 2
فيربونى شوفيرى 2
دارشتن له سه ربیکاری 2
كتب له سه رده ست باكى 2
قورئانpdf 2
]داتاي سةتةلايت 2
بةرنامةى هاك 2
دلی مرۆف وتار 2
خؤشه ويستى كوروكج 2
زياننامه ي هيتله ر 2
وتاري صه لاحه ديني ئه يوبي له قودس 2
برسيارى شرعى 2
جونيه تي خويندني بولي شه ش 2
بيركارى 12 زانستى 2
باسؤردى ياهوم بير جوة 2
جؤن بزانم كومبيوتةرةكةم هاك كراوم 2
ریز كرتن له ئیسلامدا 2
مانای فه رموده ی قودسی 2
كؤراني فارسي‎ mp3بؤ موبايل 2
كوردستان رابورت لسه ر جو كرافى 2
رابورتى ميزوو 2
كوراني بةكة 2
ئةحؤل و دةبل نوكتة 2
دةركردنى بةيان نامة 2
رابورت بيركارى 2
فةرمودةى بيغةمبةر 2
سايتى كو ردستا نم 2
ميرنشينى بالو 2
بة ندي بيشينان خوش وكرنك 2
فؤنتى ئينكليزى 2
بابةتى دةرونى ppt 2
روداوة كرنكةكانى جيهان
:هاوپۆله‌کانگه‌ رانه‌ كان
 1. ئازار 3, 2018 له‌ 10:25 pm

  ريز و سلاو براينه
  تكايه دارشتن له سه ر هه ر ده وه نه ده بيت به دار .

 2. Revend
  ئازار 3, 2018 له‌ 10:23 pm

  ريز و سلاو براينه
  تكايه دارشتن له سه ر هه ر ده وه نه ده بيت به دار

 3. Alice
  ئایار 18, 2016 له‌ 11:38 pm

  Darshtn lasar nyshtman ya hawre

 4. Alice
  ئایار 18, 2016 له‌ 11:37 pm

  تكاية دارشتن لةسةر هاوري يا نيشتمان

 5. rwake zhahrawe
  ئازار 24, 2014 له‌ 12:29 am

  raportekm darbarae ruwake zhahrawe awe yangasha krdne meshwla

 1. No trackbacks yet.

وەڵامێک بنووسە بۆ rwake zhahrawe هەڵوەشاندنەوەی وەڵام

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: